Giao lưu trực tuyến: Làm sao để nâng cao kỹ năng nghề Việt

http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/News/View/tabid/66/newsid/37503/seo/Giao-luu-truc-tuyen-Lam-sao-de-nang-cao-ky-nang-nghe-Viet/Default.aspx