Thầy giáo Hoàng Hữu Thành- phó Trưởng khoa Thượng mại- Du lịch, chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngày 23/08/2022 đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin tại Đại Học Vinh.